Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Konkurrencen har fået det meget bedre

Det er meget vanskeligt at måle konkurrencetrykket i Danmark. Men det er til gengæld muligt at måle udviklingen i det antal sager, som Konkurrencestyrelsen behandler. Tages antallet af konkurrencesager som en grov proxy for, hvordan det går med konkurrencen, så er konklusionen klar: konkurrencen har fået det meget bedre.

 

Over de sidste 5 år er der sket et markant fald i antallet af behandlede konkurrencesager, jf. tabellen nedenfor. Faldet er indtruffet over de seneste 2 år, hvor antallet er mere end halveret. Der er ikke i perioden sket markante ændringer i de afmålte ressourcer. Til gengæld er lovgivningen strammet til. Det tyder på, at flere års ihærdig indsats, for at sætte konkurrenceloven på dagsordenen sammen med den gennemførte skærpelse af konkurrencereglerne, har virket.

  

 Antallet af sager efter konkurrenceloven 2004-08

 

2004

2005

2006

2007

2008

Antal

Antal

Antal

Antal

Heraf rådssager

Antal

Heraf rådssager

Offentlige konkurrencebegrænsninger (§ 2)

4

9

3

2

2

0

0

Ulovlig konkurrenceforvridende statsstøtte (§ 11a)

 

6

 

4

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

Private konkurrencebegrænsninger (§ 6 – 10)

10

15

7

3

3

1

1

Misbrug af dominerende stilling (§ 11)

31

26

18

10

0

11

2

Tilsagn om konkurrencefremme (§16a)

-

3

3

2

2

4

4

Fusioner (§ 12)

18

8

9

15

4

21

2

Afvisningssager (§ 14)

16

16

11

4

1

2

0

I alt

85

81

53

36

11

39

9

Indeks. 2004=100

100

95

62

42

-

46

-

Afgjorte ankesager

12

13

17

12

-

4

-

Straffedomme og bødevedtagelser

0

3

1

6

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kilde: www.ks.dk

 

Tallene er opgjort pr. 28. november 2008 og inkluderer derfor ikke sager for den sidste del af året; men faldet er så markant, at korrektion for dette forhold ikke kan ændre konklusionen.

 

Antallet af konkurrencesager, der afgøres af Konkurrencerådet er heller ikke steget – snarere tværtimod. I 2007 og 2008 traf Rådet afgørelse i 11 og 9 konkurrencesager. Det indikerer, at der heller ikke er blevet flere principielle og komplekse konkurrencesager.

 

Ingen offentlige konkurrencebegrænsninger

Mest markant er det, at der ikke har været sager efter § 2, stk. 5 og § 11a over de to seneste år. Der er set bort fra de to § 2, stk. 5 sager i 2007, som alene vedrørte afgivne offentliggjorte henvendelser efter § 2, stk. 5 forud for 2007.

 

§ 2, stk. 5, anvendes, når Konkurrencestyrelsen støder ind i offentlige reguleringer, der begrænser konkurrencen, og § 11a anvendes, når der ydes ulovlig statsstøtte, som forvrider konkurrencen. Der er således ikke de seneste to år konstateret overtrædelser af konkurrenceloven, når det drejer sig om konkurrencebegrænsende offentlig regulering og ulovlig statsstøtte. Det er måske en smule overraskende, at der slet ikke har foreligget sådanne sager over de sidste 2 år.

 

Markant fald i antallet af forbudssager

Antallet af sager vedrørende forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler m.v. er faldet fra et niveau på 10-15 sager i 2004 og 2005 til 1-3 sager i 2007 og 2008. Samme tydelige billede kommer frem, når vi ser på antallet af sager vedrørende misbrug af dominerende stilling, hvor antallet af sager er faldet fra omkring 30 i 2004 og 2005 til omkring 10 i 2007 og 2008.

 

Færre sager afvises

Konkurrencestyrelsen har i konkurrencelovens § 14 mulighed for at afvise sager, når det vurderes, at der ikke er et rimeligt forhold mellem ressourceindsatsen og sagens forventede udfald. Også disse sager er faldet markant fra omkring 16 i 2004 og 2005 til 4 og 2 sager i henholdsvis 2007 og 2008.

 

Flere fusionssager og flere tilsagnssager

Derimod toppede antallet af fusionssager i 2008. Spørgsmålet er om dette tal vil falde i takt med de vigende konjunkturer eller omvendt. Men til gengæld vil en sænkning af fusionsreglernes tærskelværdier formentlig øge antallet af fusionssager yderligere. Kun i et enkelt tilfælde er der nedlagt forbud mod en fusion. Over ½-delen af konkurrencesagerne er allerede i dag fusionssager.

 

Desuden har der været en stigning fra 0 til 4 i antallet af § 16a sager. Efter denne regel kan en virksomhed afgive konkrete tilsagn om at ville overholde konkurrencereglerne mod at slippe for yderligere sagsbehandling.

 

Fald i antallet af ankesager

Fald i antallet af konkurrencesager vil normalt føre til et fald i antallet af ankesager. Det har da også været tilfældet. Fra et årligt antal afsagte kendelser på 12-17 i perioden 2004-2007 blev der i 2008 kun afsagt 2 kendelser, - og der verserer p.t. ikke flere sager ved konkurrenceankenævnet. Det hører med til billedet, at der heller ikke har været sager om bøderabat (leniency) siden reglernes indførelse.

 

Uklart billede vedrørende bøder og straffe

Til gengæld er der tegn på, at antallet af straffedomme og bødevedtagelser har ligget stabilt og varieret mellem 1 til 6 om året siden skærpelsen af reglerne i 2005.

 

 

Konklusion

Men det samlede billede af udviklingen i antallet af konkurrencesager er klart. Det går den rigtige vej.

 

Forklaringen er efter min vurdering, at virksomhederne betragter konkurrencelovsovertrædelser med stor alvor, og gør sig rigtig mange anstrengelser for at undgå, at det går galt.

 

Fx compliance programmer, screening for konkurrencebegrænsende aftaler og vedtagelser og screening for mulige misbrug af dominerende stilling hører i dag med til større virksomheders og brancheforeningers obligatoriske pensum.

 

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53