Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Lodsvæsenets fremtid

 

Delvis liberalisering af lodsvæsenet

Den 1. december 2006 blev det statslige lodsvæsens – nu DanPilots – eneret til at udføre lodsninger på dansk område brudt.

 

Regionallodsninger, dvs. lodsninger, der begynder eller ender i dansk havn, blev konkurrenceudsat, mens gennemsejlingslodsninger, der primært består af transitlodsninger gennem bælterne fra Nordsøen til Østersøen, indtil videre forblev under DanPilots eneret.

 

Markedsmæssig succés

Den delvise konkurrenceudsætning af lodsvæsenet er foreløbig endt i, at der er etableret to private lodserier i Fredericia og Frederikshavn. Begge lodserier anvender takster, der ligger lavere end DanPilots takster, og begge lodserier kan tilkaldes med 1-2 timers varsel sammenlignet med DanPilots tilkaldevarsel på 12 timer. Begge lodserier påtager sig alle lodsopgaver inden for de pågældende lodseriers områder – også selv om opgaverne er urentable. De private lodserier praktiserer således en kommerciel betinget forsyningspligt i deres områder, mens DanPilot praktiserer en lovbunden forsyningspligt i alle danske farvande. Begge private lodserier har beskedne overskud i modsætning til DanPilot, der har et kæmpe underskud. Der er forventning om dannelse af et par private lodserier mere inden for en kortere årrække.

 

Men succéssen er ikke i hus endnu.

 

Monopolets sammenbrud

Det skyldes, at DanPilot ikke i nødvendigt omfang har (1) tilpasset sine takster for den enkelte lodsning til de bagvedliggende omkostninger, ikke har (2) tilpasset sine samlede omkostninger til de ændrede markedsforhold og heller ikke har (3) gennemført en længe og hårdt tiltrængt effektivisering, som påvist af Rigsrevisionen og Konkurrencestyrelsen.

 

Derfor står DanPilot i dag med et kæmpeunderskud, som skal dækkes gennem voldsomme takstforhøjelser, fordi DanPilot skal hvile i sig selv. Der er desuden et akut behov for en tilpasning af takststrukturen, så den i højere grad afspejler de bagvedliggende omkostninger.

 

Takstforhøjelser og tilpasninger af takststrukturen er derfor uundgåelig, men det er ikke nok.

 

DanPilots regnskaber aflægges ikke efter årsregnskabslovens regler. Det betyder, at der ikke er tilstrækkelig klarhed omkring de statusafhængige omkostninger, og at udviklingen i DanPilots egenkapital er uklar. DanPilot mangler derfor et ledelsesmæssigt værktøj, og interessenterne mangler et værktøj til at kunne gennemskue DanPilots takst- og effektivitetsforhold.

 

Hvad kan/skal der så gøres ved det?

For det første er det nærliggende at indføre regnskabsaflæggelse og opstille åbningsbalance efter årsregnskabslovens regler. Det allerbedste vil være at lade det ske samtidig med en selskabsgørelse af DanPilot (evt. i flere selskaber, der senere kan konkurrere med hinanden).

 

For det andet er det nødvendigt, at DanPilot tilpasser taksterne, så de kommer til at afspejle det reelle omkostningsforbrug. Det vil formentlig indebære voldsomme forhøjelser, navnlig af taksterne for regionallodsninger, men en del af forhøjelserne vil efter alt at dømme blive midlertidige og blive delvis bortkonkurreret, når yderligere konkurrenceudsætning fremtvinger effektivitetsforbedringer. Det er også nødvendigt for at undgå statsstøtte og krydssubsidiering fra monopoldelen til den konkurrenceudsatte del.

 

For det tredje er det nærliggende at ændre reglerne, så forsyningspligten inden for et lodsområde uden betaling kan pålægges det lodseri, hvis markedsandel er størst, hvad enten lodseriet er privat eller statsligt, for at lette DanPilots forsyningspligtomkostninger.

 

For det fjerde er det nærliggende at konkurrenceudsætte gennemsejlingslodsningerne, så snart DanPilot er selskabsgjort og har fået pligt til at aflægge regnskaber efter årsregnskabsloven.

 

Og endelig bør det overvejes, hvorledes en privatisering af DanPilot kan gennemføres, uden at der opstår et privat monopol i stedet, og således at der bliver et velfungerende og effektivt lodsmarked til gavn for glæde for brugerne, Danmarks konkurrenceevne og erhvervets udøvere.

 

Det vil tage lidt tid at få det hele på plads, fordi overgangen fra et statsreguleret lodsmonopol til et velfungerende konkurrenceudsat lodsmarked er tidskrævende. Det haster derfor med at komme videre.

  

Niels Rytter, Konkurrenceraadgivning.dk

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53