Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

På sporet

Det  anbefales i en ny rapport om effektivisering af DSB, at det er nødvendigt at gennemføre benchmarkinitiativer, regelforenklingsinitiativer og konkurrence- og effektivitetsfremmende initiativer, hvis DSB igen skal på rette spor. Men hvis DSB ikke skal havne i  nye besparelsesrunder igen og igen, så er det også nødvendigt at indføre effektivitetsfremmende incitamenter i overenskomsterne og at konkurrenceudsætte virksomheden mere.

 

DSB ramt af monopolsyge

Monopoler kendes ved høje markedsandele, høje priser, høje lønninger, lavt udbud og ineffektivitet på kort og lang sigt.

 

Af et nyligt offentliggjort rapportudkast om "effektivisering af DSB" udført af Quartz + co i samarbejde med DSB for finans- og transportministerierne, fremgår det, at DSB er et sådant monopol. Det er måske ikke så overraskende, men det er overraskende, at det nu beskrives og erkendes så veldokumenteret og åbent at DSB er ramt af monopolsygen.

 

Quartz rappporten

DSB's samlede omkostninger er på knap 12 mia. kr. Quartz har analyseret effektiviseringsmulighederne for knap ½-delen af disse omkostninger. Rapporten viser et effektiviseringspotentiale på 1,2 - 1,3 mia. kr. frem til 2014. Det svarer til mere end 20 pct. af de undersøgte omkostninger.

 

De beregnede besparelser på de 1,2 - 1,3 mia. kr. fordeler sig med ca. 600 mio. kr. på det kørende personel, 320 mio. kr. på indkøb, 144 mio. kr. på administration og ledelse, 91 mio. kr. på stationer og ejendomme, 40 mio. kr. på klargøring og rengøring og 33 mio. kr. på energi.

 

Besparelserne på de ca. 600 mio. kr. på det kørende personel skal opnås ved højere effektiv arbejdstid og reduktion af lønudgifterne. Dette skal blandt andet ske ved optimering af de meget detaljerede arbejdstidsregler, ved kapacitetstilpasning af antallet af lokoførere, ved tilpasning af depotstrukturen, ved  tilpasning af togføreropgaverne, ved ændring af togservice, ved reduktion af faste tillæg og ved reduktion af løn for nyansatte.

 

Besparelserne på de øvrige områder (indkøb, administration og ledelse, stationer og ejendomme, klargøring og rengøring og energi) på tilsvarende ca. 600 mio. kr. skal blandt andet opnås ved at fjerne overlappende funktioner, øge antallet af medarbejdere pr. chef (”span of control”), sammenlægge stabs- og driftsaktiviteter, reducere lokaleforbruget, nedlægge stationsbygninger, overgå til billigere lejemål og ved at ændre arbejdsgange på klargørings- og rengøringsområdet.

 

De foreslåede besparelser vil tilnærme arbejdstids- og uddannelsesreglerne til, hvad der gælder i sammenlignelige lande og lønniveauet til, hvad der gælder for tilsvarende offentligt personale i Danmark.

 

Kan DSB helbredes?

Den bedste medicin mod monopolsyge er konkurrence, - bedst i form af flere udbydere (konkurrence markedet) eller i form af konkurrenceudsætning ved udbud (konkurrence om markedet).

 

Men når det i praksis ikke er muligt - i hvert fald på kort sigt - at få konkurrenter til DSB, og når konkurrencefremmende udbud begrænses af langvarige aftaler om indkøb og af inhouse opgavevaretagelse, - hvad så?

 

Quartz foreslår en række initiativer, der omfatter benchmarkinitiativer, regelforenklingsinitiativer og konkurrence- og effektivitetsfremmende initiativer. Initiativerne sigter blandt andet mod:

 

·       At løn- og arbejdsforholdene skal konvergere mod, de forhold der gælder for sammenlignelige grupper i den offentlige sektor i Danmark og i sammenlignelige lande. (Det er vigtigt, at overenskomsterne får indbygget incitamenter, der belønner hensigtsmæssig adfærd)

·       At afvikle overkapaciteten blandt personalet

·       At afvikle overkapacitet på stationer og ejendomme

·       At reducere uddannelsesbarriererne, så adgang til uddannelserne på togområdet nærmer sig de krav, der stilles i sammenlignelige lande

·       At optimere tilrettelæggelsen af indkøbsfunktionerne

·       At tilstræbe bedre styring af ressourceforbruget

·       At opstille krav om dokumentation for den løbende effektivitetsforbedring, så effektiviteten kommer på niveau med sammenlignelige lande

·       At konkurrenceudsætte flest mulige opgaver, herunder in house opgaver

 

Det er den rigtige medicin, men det tager tid at udforme, beslutte og implementere initiativerne. Desuden tager det tid inden den fulde effekt af initiativerne slår igennem. Så det haster meget med at komme i gang. Ellers kan DSB føjes til galleriet af offentlige skandalesager på transportområdet (IC4, DSBFirst og Rejsekortet).

 

Udkast til rapport om "effektivisering af DSB", udarbejdet af Quartz + co for Finansministeriet og Transportministeriet i samarbejde med DSB, 16. august 2011

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53