Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Konkurrenceafgørelser 2011 - Bundlinjen

I 2011 blev antallet af fusionssager tredoblet. Det skyldtes indførelsen af lavere tærskelværdier i slutningen af 2010. Det højere antal fusionssager må forventes at fortsætte med større og mindre udsving. Af de 33 anmeldte fusioner i 2011 blev alle godkendt - en enkelt dog efter afgivelse af tilsagn. Indførelsen af de lavere tærskelværdier ses ikke at have medført nogen mærkbar og reel indvirkning på udviklingen i konkurrencestrukturerne.

I 2011 blev der ikke truffet en eneste afgørelse i sager om forbud mod misbrug af dominerende stilling, men der blev truffet afgørelse i 2 sager om forbud mod aftaler om konkurrencebegrænsninger, og der blev givet bøder i 5 sager for overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Antallet af konkurrenceafgørelser i sager om forbudt ulovlig statsstøtte toppede med 4 sager i 2011 efter nogle år stort set uden afgørelser.

Det samlede antal egentlige konkurrenceafgørelser, inklusive de 4 sager om ulovlig statsstøtte, faldt til det laveste antal i nyere tid, nemlig 7 afgørelser - eller til 14 pct. af 2004-niveauet.

Ses bort fra bødesagerne og afgørelserne om ulovlig statsstøtte har de trufne afgørelser i de egentlige konkurrencesager i 2011 ikke haft mærkbar betydning på konkurrenceforholdene i Danmark. Det er ikke muligt at opgøre den præventive virkning af Konkurrence- og forbrugerstyrelsens (KFSTs) virksomhed.

 

Antal konkurrenceafgørelser

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Offentligt regulerede konkur-rencebegrænsninger (§ 2)

4

9

3

1

0

0

0

0

Misbrug af dominerende stilling (§ 11)

10

16

6

3

1

1

2

0

Private konkurrence-begrænsninger med skadelige virkninger (§ 6 – 10)

31

26

18

10

11

7

5

2

Konkurrencefremmende tilsagn (§16a)

-

3

3

2

4

2

3

1

Fusionskontrolsager (§ 12)

18

8

9

15

21

11

10

33

Ulovlig statsstøtte med skadelige virkninger (§ 11a)

6

4

2

0

0

1

1

4

Total ekskl. fusionsafgørelser

51

58

32

16

16

10

11

7

Index: 2004=100

100

114

63

31

31

20

22

14

Afvisning af klager (§ 14)

16

16

11

3

8

3

0

0

Fritvalgssager (§ 11b)

-

-

-

-

6

5

2

3

Ankenævnssager

11

12

16

11

3

3

5

6

Bødevedtagelser og straffedomme

0

4

1

6

3

4

7

5

Antal rådsmøder

11

9

10

9

9

6

6

6

 

Fusionskontrol

I slutningen af 2010 blev tærskelværdierne for fusioner, der skal godkendes af KFST sænket betydeligt. Antallet af anmeldte fusioner efter de nye regler slog fuldt igennem i 2011 med i alt 33 anmeldelser. I den foregående 7-års periode lå antallet omkring 11 i gennemsnit. Der er altså tale om en tredobling.

 

Af de 33 anmeldte fusioner i 2011 blev alle 33 godkendt, heraf 30 efter forenklet sagsbehandling, 2 efter sagsbehandling og kun 1 blev godkendt mod afgivelse af tilsagn (Danish Agro). Det tyder på, at den udvidede fusionskontrol ikke gør den store forskel.

Forbudssager

De klassiske konkurrenceafgørelser udgøres af forbudssagerne mod misbrug af dominerende stilling og forbudssagerne mod aftaler om konkurrencebegrænsninger. Antallet af disse sager faldt til en foreløbig bundrekord. Der blev således ikke truffet afgørelser i misbrugssager, og der blev kun truffet 2 afgørelser i konkurrencebegrænsningssager.

 

Men antallet af konkurrencebegrænsningssager skal ses i sammenhæng med 5 bødesager afgjort i 2011. Disse 5 sager vedrører alle overtrædelser af konkurrencebegrænsningsforbuddet (bindende bruttopriser, tilbudskoordinering, opfordring til prissamarbejde, omkostningsværktøj i brancheforening og begrænsning af annoncering). Antallet af bødesager har udvist en stigende tendens, men er foreløbig toppet med 7 sager i 2010.

Offentlige konkurrencebegrænsninger

2011 var det fjerde år i træk, hvor KFST ikke afgav en offentliggjort begrundet udtalelse, som påpeger skadelige virkninger for konkurrencen af offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger med forslag til konkurrencefremme til en ansvarlige ressortminister.

Ulovlig konkurrenceforvridende offentlig støtte

I 2011 steg antallet af sager vedrørende ulovlig offentlig støtte med konkurrenceforvridning til følge til i alt 4 sager. Måske varsler de 4 sager en skærpet linje over for denne type konkurrencelovsovertrædelser på samme måde som linjen i de senere år er skærpet over for udveksling af konkurrentinformation.

 

Nyhedsbrev marts 2011

Konkurrenceraadgivning.dk

Niels Rytter

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53