Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Fra konkurrencefronten

Konkurrenceloven

Lige før jul 2012 vedtog Folketinget at ændre konkurrenceloven. Med ændringen indføres højere bøder for overtrædelse af konkurrenceloven og fængselsstraf i kartelsager. Kartelvirksomhed kan i grove tilfælde straffes med 1½ års fængsel. Ved særligt skærpende omstændigheder kan straffen dog stige til seks års fængsel. Strafferammen på de 6 år har formentlig reelt kun til formål at øge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFSTs) efterforskningsmuligheder.

Med ændringen indføres også en ny regel, der giver Konkurrencerådet mulighed for at udstede et foreløbigt påbud i tilfælde, hvor der skønnes at være risiko for en alvorlig skade på konkurrencen, hvis der ikke foretages et hurtigt indgreb over for en aftale eller adfærd, der efter en foreløbig vurdering skønnes at udgøre en overtrædelse af konkurrenceloven eller EU-konkurrencereglerne. Forinden påbuddet skal Konkurrencerådet udsende en meddelelse om betænkeligheder og en klagepunktsmeddelelse og desuden inden 10 dage indbringe afgørelsen for ankenævnet med henblik på stadfæstelse.

Lige efter jul sendte KFST et lovforslag om indførelse af fusionsgebyrer på 50.000 pr. fusion ved forenklet anmeldelse og 0,015 % af omsætningen dog max 1½ mio. kr. pr. fusion ved almindelig anmeldelse i høring. Det er målet at opnå et samlet provenu på 10 - 11 mio. kr. på årsbasis til dækning af omkostninger ved fusionsbehandling. Ved ca. 35 fusioner om året fordelt på 21 ved forenklet anmeldelse (60 %) og 14 ved almindelig anmeldelse (40 %), vil dette provenu rundt regnet blive opnået.

Konkurrencepulsen

 

Konkurrenceafgørelser 2005-12

Kilde: Kfst.dk (1. februar 2013)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Antal afgørelser

Offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger (§ 2)

9

3

1

0

0

0

0

2

Misbrug af dominerende stilling (§ 11)

16

6

3

1

1

2

2

1

Private konkurrencebegrænsninger med skadelige virkninger (§ 6 – 10)

25

18

10

11

9

7

3

3

Konkurrencefremmende tilsagn (§16a)

3

3

2

5

2

4

1

0

Ulovlig statsstøtte med skadelige virkninger (§ 11a)

4

2

0

0

1

1

4

0

Total antal afgørelser ekskl. fusionssager

57

32

16

17

13

14

10

6

Index: 2005=100

100

55

28

30

23

25

18

11

Fusionskontrolsager (§ 12)

8

9

15

21

11

10

35

34

Afvisning af klager (§ 14)

16

11

3

8

3

0

0

1

Fritvalgssager (§ 11b)

-

-

-

6

5

2

3

0

Ankenævnssager

12

16

11

3

3

5

6

3

Bødevedtagelser og straffedomme

4

1

6

3

4

7

5

3

Antal rådsmøder

9

10

9

9

6

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrenceafgørelser 2012

Som det ses af tabellen adskiller 2012 sig ikke væsentligt fra de foregående år. Egentlige konkurrenceafgørelser er nu helt nede på 6. Det er dog usædvanligt, at 2 af disse 6 afgørelser er offentliggjorte henvendelse til offentlige myndigheder om konkurrenceskadelig regulering. Den slags problemer er i påkommende tilfælde i de forudgående 4 år afklaret uden offentlighed herom. Den første af de to henvendelser er et surt opstød over, at Transportministeren stoppede sagen om adgang for tredjepart til at etablere en konkurrerende lufthavn på Københavns Lufthavnes område i Kastrup. Den anden vedrører en liberalisering af apoteksmonopolet. Forhåbentlig bidrager den seneste henvendelse til en liberalisering og effektivisering af apoteksvæsenet.

Fusionssager 2012

Efter 2 år med fuld indfasning af lavere tærskelværdier i fusionssager, har antallet af fusionssager stabiliseret sig på 35. Der er formentlig mange forhold, der påvirker fusionsaktiviteten. Det kan fx være konjunkturerne, konkurrencemyndighedernes nidkærhed med hensyn til afgivelse af tilsagn, sagsbehandlingstiderne og ændringer i de teknologiske og finansielle vilkår. Antallet af fusionssager vil dog nok normalt ligge i intervallet 30 – 40. KFST skønner, at ca. 6 ud af 10 sager klares ved forenklet sagsbehandling.

Afviste sager

Det fremgår af KFSTs statistik ovenfor, at styrelsen kun afviser ganske få sager eller ingen. Men af svar på forespørgsler til erhvervs- og vækstministeren fremgår imidlertid, at KFST afviste 133 sager i 2007, 113 sager i 2008, 65 sager i 2009, 107 sager i 2010 og 72 sager i 2012. Det er uklart, hvad der kendetegner de ganske få sager, der har fundet vej til KFSTs hjemmeside, og hvorfor der ikke på styrelsens hjemmeside gives åbne statistikker over antallet af alle afviste sager fordelt på brancher og sagstyper.

Af svarene fremgår også, at 2/3 af afvisningerne vedrører henvendelser om misbrug af dominerende stilling eller konkurrencebegrænsninger, jf. konkurrencelovens §§ 11 og 6. Det kan tyde på, at publikums forventninger til styrelsens formåen er for høje. Måske er der behov for en forventningsafstemning fx i form af bedre klagevejledning.

Bøder

Der blev udstedt bøder i 3 sager. Det er 2 – 3 færre end i de foregående år. Selv om indsatsen for at håndhæve konkurrenceloven er opprioriteret gennem kontrolbesøg, øget fokus på bindende videresalgspriser og oversendelse af lidt flere sager til SØK, så er der ikke tale om markante resultater.

Næste skridt

De egentlige konkurrenceproblemer får stort set fortsat lov til at ligge. Det drejer sig fx om offentlig konkurrenceskadelig regulering, offentlig konkurrencebeskyttet erhvervsvirksomhed, uniformerende vejledende priser og tacit collusion.

Nu har KFST fået nogen af verdens mest effektive konkurrenceregler. Så nu er der ingen vej uden om. KFST må i arbejdstøjet og påtage sig ansvaret for, at konkurrencen i Danmark er velfungerende.

1. februar 2013

Konkurrenceraadgivning.dk

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53