Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Konkurrenceklager afvises

 

Resumé

I perioden 2011-13 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) afvist 64 ud af i alt 69 konkurrenceafgørelser om misbrug af dominerende stilling (KL § 11), 21 ud af 25 afgørelser om konkurrenceforvridende støtte (KL §11a) og 6 ud af 8 afgørelser om offentlige konkurrencebegrænsninger (KL § 2).

Konkurrenceklager over mulige overtrædelser af konkurrencelovens §§ 2, 11 og 11a bliver således som regel afvist, og hvis disse klagesagstyper ikke bliver afvist er sandsynligheden for indgreb og sanktioner ringe.

Konkurrencestyrelsens afvisning af de mange konkurrenceklager er en væsentlig del af den konkurrencepolitiske prioritering. Men for mange klagere er det uforståeligt, hvorfor en konkurrenceklage bliver afvist. Det skaber uindfriede forventninger og frustration, fordi afvisningsafgørelser ikke kan ankes.

For at imødegå denne situation er der brug for mere vejledning og gennemsigtighed specielt omkring klager over misbrug af dominerende stilling, konkurrenceforvridende støtte og offentlige konkurrencebegrænsninger.

Korte og præcise klagevejledninger med tilhørende klageformularer på konkurrencemyndighedens hjemmeside til brug for klager over henholdsvis misbrug af dominerende stilling, konkurrenceforvridende statsstøtte og offentlige konkurrencebegrænsninger vil skabe klarhed om de minimumskrav, der lægges vægt på, for at en klagesag er oplyst tilstrækkeligt. Vejledende klageformularer - som de findes hos andre landes konkurrencemyndigheder - vil være hjælpsomme.

Offentliggørelse af antallet af afvisningssager på konkurrencemyndighedens hjemmeside fordelt på brancher og klagesagstyper mindst 1 gang om året tilligemed en summarisk redegørelse for årsagerne til afvisningerne vil desuden bidrage til større gennemsigtighed omkring konkurrencemyndighedens praksis. Styrelsen har hidtil afvist at imødekomme dette ønske.

 

Konkurrenceklager afvises

I perioden 2011-13 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afvist 64 konkurrenceklager om misbrug af dominerende stilling, 21 klager om konkurrenceforvridende statsstøtte og 6 klager om offentlige konkurrencebegrænsninger. Det fremgår af svar fra Erhvervs- og Vækstministeren på forespørgsler fra MF Torsten Schack Pedersen (V).

De sager, der afvises i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 4. pkt., omfatter dels sager, hvor styrelsen finder, at konkurrenceloven ikke er overtrådt, dels sager, hvor det er tvivlsomt, om der er tale om en overtrædelse af konkurrenceloven. Herudover omfattes også sager, hvor der muligvis er en overtrædelse, men hvor ressourceanvendelsen vil være forholdsmæssig stor i forhold til den forbedring af konkurrencen, der vil kunne opnås. Afvisning af sager i medfør af § 14 er afgørelser, der ikke kan indbringes for Konkurrenceankenævnet.

I perioden 2011-13 har der kun været 5 afgørelser, bødevedtagelser eller straffedomme i sager om misbrug af dominerende stilling, 4 om konkurrenceforvridende statsstøtte og 2 om offentlige konkurrencebegrænsninger. Det fremgår af konkurrencemyndighedens hjemmeside.

Konkurrenceklager over mulige overtrædelser af konkurrencelovens §§ 2, 11 og 11a bliver således som regel afvist, og hvis sagerne ikke bliver afvist er sandsynligheden for indgreb og sanktioner ringe.

 Afgørelser efter konkurrencelovens §§ 11, 11a og 2 i perioden 2011-13

Perioden 2011-13

 

Klagesagstype

Afgørelser om afvisning efter KL § 14, stk. 1, 4. pkt.

Øvrige konkurrenceafgørelser samt straffedomme og bødevedtagelser

Antal konkurrence-afgørelser

i alt

Misbrug af dominerende stilling (KL § 11)

64

5

69

Konkurrenceforvridende støtte (KL § 11a)

21

4

25

Offentlige konkurrencebe-grænsninger (KL § 2)

6

2

8

 

Information og vejledning

Konkurrencemyndighedens afvisning af de mange konkurrenceklager er en væsentlig del af den konkurrencepolitiske prioritering. Men for mange klagere er det uforståeligt, hvorfor en konkurrenceklage bliver afvist. Det skaber uindfriede forventninger og frustration, fordi afvisning af sager i medfør af § 14 er afgørelser, der ikke kan indbringes for Konkurrenceankenævnet. Der er brug for forventningsafstemning.

Det kan ske ved at lægge korte og præcise klagevejledninger, der retter sig specielt mod klager over henholdsvis misbrug af dominerende stilling, konkurrenceforvridende støtte og offentlige konkurrencebegrænsninger ud på konkurrencemyndighedens hjemmeside, så det bliver tydeligt, hvilke minimumskrav der lægges vægt på, for at en klagesag er fuldstændig oplyst og ikke bare lukkes på grund af manglende dokumentation.

Det kan desuden ske ved at lægge vejledende klageformularer for henholdsvis misbrug af dominerende stilling, konkurrenceforvridende støtte og offentlige konkurrencebegrænsninger ud på hjemmesiden.

Vejledninger og klageformularer findes på andre konkurrencemyndigheders hjemmesider. Fx ligger EU-Kommissionens vejledning og klageformular på http://ec.europa.eu/competition/contacts/antitrust_mail.html, og de norske og svenske konkurrencemyndigheders vejledninger og klageformularer vedrørende konkurrencebegrænsninger og misbrug findes på http://www.konkurransetilsynet.no/no/Ulovlig-samarbeid/meld-en-klage/ og på http://www.konkurrensverket.se/t/Page____404.aspx

Det kan også ske ved at offentliggøre antallet af afvisningsafgørelser på KFSTs hjemmeside fordelt på branche og klagesagstype mindst 1 gang om året tilligemed en summarisk redegørelse for årsagerne til afvisningerne. Det vil skabe større gennemsigtighed omkring konkurrencemyndighedens praksis vedrørende afvisningsafgørelser. Konkurrencemyndigheden har desværre hidtil afvist at bidrage til denne form for gennemsigtighed omkring myndighedens praksis, selv om det kan gøres uden ekstra besvær – og måske endda kan bidrage til en bedre international rating af konkurrencemyndighedens virksomhed.

Frederiksberg, september 2014

Niels Rytter

Konkurrenceraadgivning.dk

(Hvis du ikke ønsker nyhedsbrevet fremover kan det afmeldes på www.konkurrenceraadgivning.dk)

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53